Tel:+84-8 6676 6258
Fax: +84-8-38470060
Email: info@laclong.vn
Hotline: 0933642628
Sửa chữa

Technology.

“Let me design a new business!” We have many employees who have been asking us this from the time they entered the company.

Our products that surpass pre-existing needs and inspire new demand arise from this spirit.

We refine our technology with a spirit that never avoids challengers and we always create our products from the perspective of the user.

Now and in the future, this attitude at LLC will never change.

 

“Hãy để chúng tôi thiết kế một công việc kinh doanh mới”. Chúng tôi đòi hỏi nhân viên yêu cầu này ngay từ lúc gia nhập công ty.

Sản phẩm của chúng tôi vượt hẳn nhu cầu hiện có và thúc đẩy đòi hỏi mới phát sinh từ ý tưởng này.

Chúng tôi cải tiến kỹ thuật với ý tưởng là không bao giờ ngại thách thức và luôn tạo ra sản phẩm từ quan điểm của người tiêu dùng.

Bây giờ và tương lai, suy nghĩ này của chúng tôi không bao giờ thay đổi.

 

A fertile ground that fosters a spirit of challenge gives rise to ideas and refines technology.

Quan điểm khuyến khích sự thách thức làm nẩy sinh ý tưởng và cải tiến công nghệ.

 

1,      Quick delivery.

 

The delivery date for products often changes depending on the progress of construction. Customers often place an order for a product that they “want the next day.” At LLC, we’re constructiong a series of processes from ordering to shipping as a sighle speedy and efficient stream so that we can meet these demands to the best of our abilities. We’re achieving our industry-leading short-term production with same-day shipping of our products.

 

Ngày giao hàng thương thay đổi tùy thuộc quá trình xây dựng, khách hàng thường muốn đặt hàng và nhận hàng ngay ngày hôm sau. Chúng tôi xây dựng quy trình từ đặt hàng cho tới giao hàng nhanh chóng tiện lợi cốt để đáp ứng nhu cầu bằng khả năng nhiều nhất của chúng tôi. Chúng tôi đạt được sự sản xuất ngắn hạn công nghiệp hàng hàng đầu với việc giao hàng trong cùng một ngày.

 

2,      100% inspections.

 

Uniformly high quality with thorough inspections.

Chất lượng cao đồng đều voi kiem tra toàn bộ.

 

At LLC, we thorough inspect all manufacturing processses so that our customers can safely select our products. We first carry out inspections of the parts we receive from our partner companies and perform detailed inspections on all processing and assembly lines. On the final assembly line, we do an operation inspection to check whether a product runs properly and at full capacity. In the quality control department, we also perform inspections with detailed data analysis. What’s more, these inspections are for items and not just sampling inspections of single items. In the event that we receive a customer complaint, we do a thorough follow-through in the quality control department until improvements are completed. These complaints also include “late dilivery” because we believe that quality includes the delivery period.

 

Tại LLC, chúng tôi kiểm tra toàn bộ tất cả các quá trình sản xuất cốt để khách hàng yên tâm lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Đầu tiên kiểm tra từng bộ phận từ các đối tác cung cấp và thực hiện kiểm tra chi tiết trên toàn bộ dây chuyền sản xuất. ở công đoạn cuối cùng chúng tôi kiểm tra hoạt động của máy để biết sản phẩm có chạy đúng cách và đạt hiệu suất chính xác hay không? Tai bộ phận quản lý chất lượng, chúng tôi thực hiện kiểm tra với việc phân tích số liệu chi tiết. Điều gì hơn thế nữa, những kiểm tra này đối với tất cả sản phẩm mà không phải chỉ là kiểm sản phẩm mẫu. Khi khách hàng phàn nàn thì bộ phận quản lý của chúng tôi theo đuổi tới cùng cho tới khi hoàn tất việc cải tiến. Những lời phàn nàn cũng bao gồm “giao hàng trễ” bởi chúng tôi nghĩ rằng chất lượng sản phẩm bao hàm cả thời gian giao hàng.

 

3,      After-sales services.

LLC’s technoservice provides ideas for repairs, replacements, and system renovations, together with daily product and system maintenance and inspections. We also furnish our emegency response service, an remote monitoring system.

With our remote monitoring equipment, our staff is on duty 24 hours a day to respond promptly evento unexpected problems.

Dịch vụ sử chữa của LLC cung cấp những ý tưởng sửa chữa, thay thế, chỉnh trang hệ thống cùng với sản phẩm thường nhật và bảo trì kiểm tra hệ thống. Chúng tôi cũng trang bị dịch vụ đáp ứng khẩn cấp, điều khiển từ xa tự động.

Với trang thiêt bị điều khiển từ xa, đôi ngũ nhân viên chúng tôi túc trực 24/24 để đáp ứng kịp thời ngay cả những tình huống không ngờ tới.