Tel:+84-8 6676 6258
Fax: +84-8-38470060
Email: info@laclong.vn
Hotline: 0933642628
Bơm Mitsuki phu kien - Mitsuki phu kien Pumps
Series Foot Valve - Van gi? nu?c ?ng hút máy bom Catalog Email

Ð?c di?m

Luu lu?ng nu?c vào nhi?u giúp h? th?ng bom d?t t?i da công su?t. Kèm thi?t b? ch?ng k?t v?t c?n ? mi?ng van,thích h?p m?i ngu?n nu?c có l?n t?p ch?t...
 

?ng d?ng

S?n ph?m Foot Valve du?c l?p d?t vào d?u ?ng hút c?a h? th?ng bom và du?c th? chìm trong môi tru?ng ch?t l?ng
Series Foot Valve - Van gi? nu?c ?ng hút máy bom